Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
Untitled Document
Grzegorz Białuński

     Urodzony 2 IV 1967 r. w Giżycku. Od 1985 do 1990 r. studiował historię na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tutaj w jego zainteresowaniu znalazły się dwa problemy, które naukowo kontynuuje do dzisiaj: osadnictwo na Mazurach i dzieje Prusów. Pierwszy problem był rozwijany poprzez działalność w Kole Miłośników Warmii i Mazur przy opiece naukowej prof. J. Małłka. Drugi na seminarium magisterskim pod kierunkiem prof. A. Czacharowskiego. Tutaj powstała jego praca magisterską, pt. "Galindowie -rozwój i zanik plemienia", którą obronił 12 czerwca 1990 r.

     Po ukończeniu studiów podjął pracę jako nauczyciel historii w szkole podstawowej w Giżycku, gdzie pracował do 31 sierpnia 1996 r. Jednocześnie - z inspiracji prof. J. Małłka - od 1990 r. pracował nad rozprawą doktorską pt. "Osadnictwo południowej i środkowej strefy Wielkich Jezior Mazurskich - starostwo leckie (giżyckie) i ryńskie od XIV dopoczątku XVIII wieku. Studium zmian osadniczych na środkowych Mazurach", którą napisał pod kierunkiem prof. M. Biskupa. Pracę tę obronił 6 marca 1996 na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tym samym tytuł doktora nauk historycznych. Za pracę tę otrzymał wyróżnienie Wydziału Historycznego UMK w Toruniu (1996), nagrodę naukową im. W. Kętrzyńskiego Towarzystwa Naukowego w Olsztynie (1997) oraz III nagrodę w ogólnopolskim konkursie PTH i Krajowej Rady Regionalnych Towarzystw Kultury (1999).

     Od 1 września 1996 r. pracuje jako adiunkt w Ośrodku Badań Naukowych im W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, w którym kontynuuje prace nad dwoma zagadnieniami: dziejami Prus oraz szeroko pojętym osadnictwem Mazur (od XIV do XVIII w.). Tutaj powstały jego kolejne dwie monografie "Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich" (Olsztyn 1999) oraz "Przemiany społeczno-ludnościowe południowo-wschodnich Prus Krzyżackich i Książęcych do 1568 r. (Olsztyn 2001). Za tę pierwszą pracę otrzymał nagrodę naukową w ogólnopolskim konkursie im. W. Kętrzyńskiego na najlepszą pracę humanistyczną zorganizowanym przez Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie i ufundowaną przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2000). Druga zaś stała się podstawą do kolokwium habilitacyjnego, które odbyło się 8 października 2002 r. na UMK w Toruniu. Problem osadnictwa Mazur znalazł swoją kontynuację w kolejnej publikacji: "Kolonizacja Wielkiej Puszczy (do 1568 roku) - starostwa piskie, ełckie, straduńskie, zelkowskie i węgobroskie (węgorzewskie), (Olsztyn 2002). Zaś w ostatnio wydanej monografii "Ród Prusa Kleca ze szczególnym uwzględnieniem rodziny von Pfeilsdorfów-Pilewskich" (Malbork 2006) przybliżył problem asymilacji dawnych Prusów w państwie zakonu krzyżackiego na przykładzie charakterystyki jednego rodu. W sumie jest autorem ponad stu kilkudziesięciu publikacji naukowych i tyluż popularnonaukowych.

         Od 1999 r. prowadzi też wykłady z historii regionu na katedrze Turystyki i Rekreacji w Prywatnej Wyższej Szkole Zawodowej w Giżycku, a od 2001 r. jest także kierownikiem tej katedry. Od 2004 r. pracuje w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na stanowisku profesora.

     Należy do następujących stowarzyszeń naukowych: Polskie Towarzystwo Historyczne; Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (członek Zarządu i wice-przewodniczący Komisji Historycznej); Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreussen; Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe.

Adres:

Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
Ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn

Tematy badawczePublikacje